Anunț proiect normativ

Proiecte de hotărâri

2024

Februarie 

PH 3 - Aprobarea Bugetului local al comunei Boroaia aferent anului 2024

PH 4 - Aprobarea, modificarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de șase obiective de investiții

PH 5 - Atestarea apartenenței unui imobil – teren intravilan la Inventarul domeniului privat al comunei Boroaia

PH 6 - Aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii dreptului de ajutor social stabilit conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune pentru anul 2024 la nivelul Primăriei comunei Boroaia

PH 7 - Alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie – mai 2024

PH 8 - Aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Implementarea Sistemului Inteligent de Management Local, Județul Suceava" în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta C10 – Fondul Local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC


2023

Aprobarea înființării Serviciului de iluminat public stradal fără personalitate juridică și delegarea gestiunii prin concesiunea Serviciului de iluminat public al Comunei Boroaia

Close